ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีการใช้แบบประเมินการเคลื่อนไหวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STREAM)

ชื่อผู้วิจัย
ธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ
Category
Physical Therapy
Topic
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีการใช้แบบประเมินการเคลื่อนไหวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STREAM)
Abstract
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีผลต่อการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในประโยชน์งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคที่มีผลต่อการนำแบบประเมิน STREAM ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการตรวจร่างกาย นำไปใช้ในทางคลินิก โดยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในนักกายภาพบำบัดที่จบการศึกษาจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครที่ตอบกลับมีจำนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 อาสาสมัครส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2563 โดยผู้ที่จบในปีการศึกษา 2560 มีการตอบกลับมากที่สุด ปัจจัยส่งเสริม 5 อันดับแรกได้แก่ ปัจจัยภายในด้านความรู้และทัศนคติที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และความเป็นมาตรฐานของแบบประเมิน STREAM ส่วนปัจจัยอุปสรรค 5 อันดับแรกยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยภายในด้านพฤติกรรม (เวลาในการประเมินและเวลาที่ใช้ในการประเมินผู้ป่วย) และปัจจัยภายนอก ด้านแนวปฏิบัติขององค์กร ข้อจำกัดในการศึกษานี้ คือ ผลที่ได้เป็นการศึกษามาจากความคิดเห็นของบัณฑิตในหลักสูตรกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น เนื่องจากต้องการให้แน่ใจว่ามีความรู้และมีประสบการณ์การใช้งานแล้ว นอกจากนี้การศึกษาต่อไปในอนาคตอาจศึกษาเพิ่มเติมถึงผลหรือประสิทธิภาพของการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ทางคลินิก
Year Published
2565
Download PDF