ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไหล่ห่อและภาวะหลังค่อม

ชื่อผู้วิจัย
นางสาวศรัญญา สุขบัญชา
Category
Physical Therapy
Topic
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไหล่ห่อและภาวะหลังค่อม
Abstract
การวัดระยะ acromion distance เป็นการประเมินภาวการณ์หดสั้นของกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็ก ที่ซึ่งสามารถบ่งบอกภาวะไหล่ห่อได้ และการวัดระยะกระดูกสันหลังส่วนคอระดับที่ 7 ถึงผนัง (C7WD) เป็นการประเมินภาวะหลังค่อมที่พบได้มากเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไหล่ห่อและภาวะหลังค่อมด้วยการประเมินดังกล่าวทั้งที่มีความเชื่อมโยงกัน การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไหล่ห่อและภาวะหลังค่อมโดยใช้วิธีการวัดระยะ acromial distance และ C7WD ทำการศึกษาจากอาสาสมัครจำนวน 36 คน อายุเฉลี่ย 61.9 ± 1.8 ปี โดยทำการวัดระยะ acromion distance และ C7WD จำนวน 2 ครั้งนำค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Spearman’s rho correlation coefficient ผลการศึกษาพบว่าระยะ acromial distance และ C7WD มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ r = 0.625, p < 0.001 กล่าวได้ว่าเมื่อมีภาวะไหล่ห่อเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เกิดภาวะหลังค่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สรุปผลการศึกษา ภาวะไหล่ห่อและภาวะหลังค่อมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถนำการวัดระยะ acromial distance และ C7WD ไปใช้ประยุกต์เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภาวะหลังค่อมที่มีภาวะไหล่ห่อร่วมด้วยในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
Year Published
2565