ความชุกของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

ชื่อผู้วิจัย
ธนเศรษฐ์ กงแก้ว
Category
Physical Therapy
Topic
ความชุกของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
Abstract
ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมส่งผลให้เกิดความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้น
เช่น สมรรถภาพทางกายลดลง เสี่ยงต่อการหกล้ม อาการปวดเพิ่มมากขึ้น การศึกษาที่ผ่านมาได้ทาการศึกษา
หาความชุกของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม พบว่า ผลการศึกษาขัดแย้งกัน และใช้
เครื่องมือประเมินภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการศึกษาในเขตเมืองเท่านั้น งานวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาค่าความชุกของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้น
ไป โดยดาเนินการเก็บข้อมูลภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยโดยใช้แบบประเมินภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย SARC-F
จ านวนทั้งสิ้น 197 คน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้ง 3 โซน อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมมีความชุกของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยร้อยละ 56.9 ซึ่งสูงกว่าการศึกษาที่ผ่านมา
อาจจะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของวิถีชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท เช่น ภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย
เป็นต้น
Year Published
2565