การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางไหล่งุ้ม ความยาวกล้ามเนื้อหน้าอก ความโค้งกระดูกสันหลังระดับอก และการทำงานของระบบหายใจในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

ชื่อผู้วิจัย
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
Category
Physical Therapy
Topic
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางไหล่งุ้ม ความยาวกล้ามเนื้อหน้าอก ความโค้งกระดูกสันหลังระดับอก และการทำงานของระบบหายใจในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
Year Published
2564