ระบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยภาพถ่ายแบบอัตโนมัติสาหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน
Category
Health Promotion
Topic
ระบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยภาพถ่ายแบบอัตโนมัติสาหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา
Year Published
2564