"การศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงและการรักษาทางกายภาพบำบัด แบบดั้งเดิมต่อการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง"

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
Category
Physical Therapy
Topic
"การศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงและการรักษาทางกายภาพบำบัด แบบดั้งเดิมต่อการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง"
Year Published
2564