การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสร้างความมั่นคงแก่กระดูกสันหลังระหว่างกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคุม

ชื่อผู้วิจัย
อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
Category
Physical Therapy
Topic
การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสร้างความมั่นคงแก่กระดูกสันหลังระหว่างกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคุม
Year Published
2564