"ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบึงพระอาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก"

ชื่อผู้วิจัย
ปิยนุช ยอดสมสวย
Category
Health Promotion
Topic
"ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบึงพระอาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก"
Year Published
2564