"การสอนงานด้านการเงินและบัญชี: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ชื่อผู้วิจัย
อริยา พุ่มพวง
Topic
"การสอนงานด้านการเงินและบัญชี: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
Year Published
2565