"แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการตามแนวจิตสังคม กรณีศึกษาผู้อายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี"

ชื่อผู้วิจัย
สุกฤษฏิ์ ใจจานงค์
Category
Health Promotion
Topic
"แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการตามแนวจิตสังคม กรณีศึกษาผู้อายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี"
Year Published
2565