"การศึกษาท่านั่งที่เหมาะสมในการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ "

ชื่อผู้วิจัย
Pattariya Intolo
Category
Physical Therapy
Topic
"การศึกษาท่านั่งที่เหมาะสมในการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ "
Year Published
2565