ผลของกิจกรรม EQ UP ผ่านการสื่อสารทางแอปพลิเคชันไลน์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อผู้วิจัย
ปะการัง ศรีมี
Category
Health Promotion
Topic
ผลของกิจกรรม EQ UP ผ่านการสื่อสารทางแอปพลิเคชันไลน์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
Year Published
2565