"การสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุง สำหรับงานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ Creating the packing soil bags device for planting flowering and ornamental plants"

ชื่อผู้วิจัย
อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร,อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
Category
Physical Therapy
Topic
"การสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุง สำหรับงานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ Creating the packing soil bags device for planting flowering and ornamental plants"
Year Published
2565