"การศึกษาผลของระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนและทิศทางของการกระตุ้น ด้วยภาพต่อเวลาตอบสนอง (The study of smartphone usage duration and direction of visual stimulation on response time)"

ชื่อผู้วิจัย
อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
Category
Physical Therapy
Topic
"การศึกษาผลของระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนและทิศทางของการกระตุ้น ด้วยภาพต่อเวลาตอบสนอง (The study of smartphone usage duration and direction of visual stimulation on response time)"
Year Published
2565