ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาจากส่วนกิจการนิสิต มศว ปีการศึกษา 2562

Scholarships

Update!! ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาจากส่วนกิจการนิสิต มศว ปีการศึกษา 2562
1. ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562
ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จัดให้มีการรับสมัครพิจารณาคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกาา ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุนๆละ 15,000 บาท โดยนิสิต มศว ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตประสงค์จะยื่นเอกสารหลังวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิฯ ได้เอง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2258 9589
ดาว์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://studentaffairs.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7931&ArtMID=19400…;...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (ประกาศแนบ) และประสงค์สมัครขอรับทุนนี้ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตยื่นเอกสารเกินกำหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิตั้งเซ็กกิมได้เอง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2648 8000 (คุณวรรณพร)
ดาว์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://studentaffairs.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7931&ArtMID=19400…;...

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด