ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินสมรรถภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ”

Academic Training/Workshop

ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินสมรรถภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ”
ระหว่างวันที่ 1 – 13 กรกฎาคม 2564
มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 13 คะแนน
รูปแบบการอบรม
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
อัตราค่าลงทะเบียนและการลงทะเบียน
1.นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไป จำนวน 25 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/zpaXU
ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/Fu9HM
2.อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน และศิษย์เก่า จำนวน 25 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/yfNDz
ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/qDD4w
วิทยากร
คณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพและ สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โอนค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร
ชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283 - 204359 - 3
ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
E-mail: physical.swu@gmail.com
ลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 16.30 น.
- การรับสมัคร คุณขนิษฐา ใจกล้า โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27315
หรือ 08-3237-8627
- การชำระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27312 หรือ 06-2316-5488
##########Download หนังสือเชิญ เอกสารเพิ่มเติมและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง##########

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด