นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "ศิษย์เก่าดีเด่น"

PT & HP Awards

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร
ศิษย์เก่าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

ที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น"
โครงการวันเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 72 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม ในปีการศึกษา 2563

วันเริ่ม