ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อ “กายภาพบำบัดสำหรับสุขภาพผู้หญิงและอุ้งเชิงกราน” Pelvic and Women’s Health Physical Therapy

Academic Training/Workshop

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online
โดยความร่วมมือกับทีมคณาจารย์จากประเทศอเมริกา ที่ทำการสอนในหลักสูตร transitional Doctor of Physical Therapy (tDPT)
หัวข้อ “กายภาพบำบัดสำหรับสุขภาพผู้หญิงและอุ้งเชิงกราน” Pelvic and Women’s Health Physical Therapy

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565    มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 39 คะแนน

รูปแบบการอบรม
เรียน online ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) และการสัมมนาผ่านระบบ Zoom meeting

วิทยากรโดย
1.Professor Jill S. Boissonnault          ประเทศอเมริกา
2.รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข      คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล                คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัตราค่าลงทะเบียน
- นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 20 คน อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท
- ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/2y6Rfy2e28Cuo4cx7
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ https://bit.ly/3nhBTyn

- ผู้ที่เคยสมัครอบรมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอน ระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว จำนวน 5 คน
อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท

- ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/BU2yHnckMxZp9F96A
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ https://bit.ly/3GnXHQn

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

วันเริ่ม