ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครการอบรม System Approach for Postural Control Assessment and Training to prevent fall in elderly

Academic Training/Workshop

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม System Approach for Postural Control Assessment and Training to prevent fall in elderly

ระหว่างวันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2565   มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 15 คะแนน


รูปแบบการอบรม
- อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2565
- สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

วิทยากรโดย
คณาจารย์คณะกายภาพบำบัดทางระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด มศว

อัตราค่าลงทะเบียน

- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า (รวมรับจำนวน  20 คน)  คนละ  2,500  บาท
  ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/itoXZEEcQ44NNRLR8
  ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/lzVMP

- นักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่างๆ  (รับจำนวน  30 คน)  คนละ  2,800  บาท
   ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/HpRmRzUW8tE3Apfc7
   ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่  https://shorturl.asia/xtv3q

เปิดรับสมัครวันนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2565

*****ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง*****

วันเริ่ม