ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรม Frailty in elderly: assessment & management

Academic Training/Workshop

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม Frailty in elderly: assessment & management

ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565   มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 13 คะแนน


รูปแบบการอบรม

- อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
- สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 27 เมษายน 2565

วิทยากรโดย
- รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ                 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
- คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด         คณะกายภาพบำบัด มศว

อัตราค่าลงทะเบียน

- นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ  (รับจำนวน  50 คน)  คนละ  2,500  บาท
  ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/XR85oUGcdAjYPhc16  
  ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/9ZMB2

- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า  (รับจำนวน  7  คน)  คนละ  2,200  บาท
   ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/FMstj1QT7K8n83No7
   ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/kS9lq

- บุคคลทั่วไป (ที่ไม่ใช่นักกายภาพบำบัด)    (รับจำนวน  3 คน)  คนละ  2,200  บาท
  ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/gxfYYKLwA22h1dfX8
  ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/lR2GB

เปิดรับสมัครวันนี้ - 25 มีนาคม 2565 (ขยายเวลารับสมัคร)!!

*****ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง*****

วันเริ่ม