ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to clinical application”

Academic Training/Workshop

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to clinical application

ระหว่างวันที่  23 - 24  มิถุนายน  2565 

มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 คะแนน


รูปแบบการอบรม
รูปแบบ On site และ Online (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
สถานที่อบรม (On site) :  คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วิทยากรโดย
- รศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา               สังกัดอิสระ
- ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน      คณะกายภาพบำบัด มศว

อัตราค่าลงทะเบียน

*** รูปแบบ on site ***

- นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ  (รับจำนวน  6 คน)  คนละ  3,500  บาท
  ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/WG2kVyaKpdENbh1SA
  ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/RQuOv

นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า (รับจำนวน  4 คน)  คนละ  3,000  บาท
   ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/3V2FhU1iTmYFJKwZ9
   ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/N0rTi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รูปแบบ online ***

- นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ (รับจำนวน  35 คน)  คนละ  3,000  บาท
  ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/7ysp3UnfN3QiBP5h6
  ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/M4D3o

- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า  (รับจำนวน  5 คน)  คนละ  2,500  บาท
   ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/4yjf2szuUFUdSrWr8
   ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/zg5Tl

เปิดรับสมัครวันนี้ - วันที่  2  มิถุนายน 2565

*****ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง*****

วันเริ่ม