หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ (AUN-QA)

News
[ ขอแสดงความยินดี ]💐
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
ปี 2021 (The 243rd AUN-QA Program Assessment)
💐✨🌟🎉🎊
วันเริ่ม