ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรม Cardiac rehabilitation: Exercise testing and prescription

Academic Training/Workshop

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง Cardiac rehabilitation: Exercise testing and prescription
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565

อยู่ระหว่างการขออนุมัติหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง


รูปแบบการอบรม

- อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565
- สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 15 สิงหาคม 2565

วิทยากรโดย
คณาจารย์สาขากายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและปอด คณะกายภาพบำบัด มศว

อัตราค่าลงทะเบียน

- นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ  (รับจำนวน  70 คน)  คนละ  2,800  บาท
  ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/eGW7KdcDYsjBUvTy6
  ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/vIDTc

- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า  (รับจำนวน  20  คน)  คนละ  2,500  บาท
   ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/HXBuHXpJnVP9pM3U7
   ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/GzqOc

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 กรกฎาคม 2565

*****ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง*****

วันเริ่ม