เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ ที่มีความต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด

News

คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต)

"ที่มีความต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด"

📆 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ดูระเบียบการรับสมัครและสมัครได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=9#
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอนุศักดิ์ (นักวิชาการศึกษา)
โทร 02-649-5000 ต่อ 27332
E-mail: anusaksa@g.swu.ac.th
วันเริ่ม