ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตคณะกายภาพบำบัด ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล BioDigital Human on Ovid

News
คณะกายภาพบำบัดมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ โดยการใช้ Anatomy software เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิต บัดนี้ฐานข้อมูล BioDigital Human on Ovid ได้ดำเนินการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
 ในการนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านร่วมทดลองใช้ พร้อมทั้งขอความกรุณาป้อนกลับข้อมูลการใช้งาน (Feedback) ผ่านแบบสอบถามที่จะส่งให้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดำเนินการจัดซื้อในอนาคต ทั้งนี้ข้อมูล Feedback ของทุกท่าน มีคุณค่ายิ่งต่อการส่งเสริมการเรียนการสอน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความอนุเคราะห์ เข้าร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว และคณะผู้ดำเนินงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
 
อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ ใช้ Anatomy software โปรดลงชื่อตอบกลับ E-mail นี้ (งด Reply all) เพื่อทางคณะผู้ดำเนินงาน จะทำการติดตาม Feedback จากท่านต่อไปค่ะ
 
 
ข้อมูล Video Tutorials ของฐานข้อมูล BioDi gital Human
 1. https://support.biodigital.com/hc/en-us/articles/7706478229271-The-Complete-Guide-to-the-BioDigital-Human
 2. https://www.brainshark.com/1/player/wkovid?pi=zHAzff9xuz34XBz0&r3f1=764c32616d60382a7a334b29796e3d6d733c230a257a703c&fb=0
หน้า Log in เข้าใช้ฐานข้อมูล: https://human.biodigital.com/login/create?code=SUFF9SQM
สำหรับวิธีการเข้าใช้งาน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
วันเริ่ม