โครงการเสริม​สร้าง​สมรรถนะ​นิสิต​ด้าน​การส่ง​เสริมสุข​ภาพ​

News

ขอเชิญ​คณาจารย์​ ศิษย์เก่า​ และศิษย์​ปัจจุบัน ​สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสริม​สร้าง​สมรรถนะ​นิสิต​ด้าน​การส่ง​เสริมสุข​ภาพ​ ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว เวลา 08.30 -15.30 น.

วันเริ่ม