Academic Training/Workshop

Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ System Approach for Postural Control Assessment and Training to prevent fall in Elderly รูปแบบ ออนไลน์…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ Musculoskeletal Case Study and Evidence Support หัวข้อ  1.Frozen Shoulder…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง Cardiac rehabilitation: Exercise testing and…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ SWU Moodle…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม Frailty in elderly: assessment & management ระหว่างวันที่ 1…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม System Approach for Postural Control Assessment and Training to…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ “…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Essentials of respiratory physical therapy management in children” ระหว่างวันที่…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children ระหว่างวันที่ 8…