Academic Training/Workshop

Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 3:  การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก  (Wellbeing volume III: exercise…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Cardiac Rehabilitation:  Exercise Testing and Prescription รูปแบบ Online ผ่าน SWU Moodle และสัมมนาผ่าน…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to clinical application” รูปแบบ On site และ Online (…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Musculoskeletal Case Study and Evidence Support หัวข้อ ที่ 3 “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction”…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Musculoskeletal Case Study and Evidence Support หัวข้อ ที่ 2 Spinal Management…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ System Approach for Postural Control Assessment and Training to prevent fall in Elderly รูปแบบ ออนไลน์…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ Musculoskeletal Case Study and Evidence Support หัวข้อ  1.Frozen Shoulder…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง Cardiac rehabilitation: Exercise testing and…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ SWU Moodle…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม Frailty in elderly: assessment & management ระหว่างวันที่ 1…