News

News
ขอเชิญ​คณาจารย์​ ศิษย์เก่า​ และศิษย์​ปัจจุบัน ​สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสริม​สร้าง​สมรรถนะ​นิสิต​ด้าน​…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ปี 2566
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด ประจำเดือน มีนาคม 2566
News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญชวนนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปีร่วมประกวดออกแบบ Logo เนื่องในโอกาส"ครบรอบ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว" รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท…
News
เนื่องในโอกาสที่คณะกายภาพบำบัด มศว ครบรอบ 30 ปี ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด นักส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันต่างๆ…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
News
ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เรียน พ.ศ. 2565
News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา รอบที่ 1/2566 สาขากายภาพบำบัด - ปริญญาโท - ปริญญาเอก เปิดรับสมัคร…
News
คณะกายภาพบำบัดมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ โดยการใช้ Anatomy software เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิต บัดนี้ฐานข้อมูล…
News
TOP 5 อันดับสาขายอดนิยมที่มีผู้สมัครสูงสุด ใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด ประจำเดือน มกราคม 2566
News
ประกาศจากชุดวิชาเลือกเสรี คณะกายภาพบำบัด ให้นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ZPC01 Health Communication for Promote the Well-Being "…