News

News
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนพฤษภาคม 2565
News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ทุกท่านเข้าร่วม"โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564"   📅วันอังคารที่…
News
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" สังกัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 2 อัตรา สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา  …
News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต) "…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 สาขากายภาพบำบัด เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2565 "เรียนปริญญาโท…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนเมษายน 2565
News
[ PT&HP SWU Research ]   คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ…
News
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1756 (จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน)…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมีนาคม 2565
News
[ PT&HP SWU Research ]   คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “นักกายภาพบำบัด" ปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร จำนวน 1 อัตรา…