News

News
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“ผู้ดําเนินการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง”ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 12…
News
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผันหัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัดได้รับ "โล่รางวัลชนะเลิศ"บุคคลดีเด่น ประเภทวิชาการ…
News
ประกาศผลการประกวดโครงการ“ประกวดแนวคิดนวัตกรรมสุขภาพ: นวัตกรรมเพื่อชุมชนมีสุขภาวะ”โจทย์การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด1.แนวคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ2.…
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจําปี: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Critical care and cardiopulmonary management for physical…
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Fascinated Fascia Therapy ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมแรมแบนด์  โฮเทลแอนด์สวีท ซอยสุขุมวิท…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข และ น.ส.วิจิตรา…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ทัศนัยภรณ์ เวียง​แก้วศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 22นักกายภาพบำบัด…
News
[ รับสมัครงาน ]คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 - 6901อัตราเงินเดือน 20,250…
News
[รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา]หลักสูตรปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ“หลักสูตรปรับปรุงใหม่” ปีการศึกษา 2567เปิดรับสมัคร 7 มิถุนายน…
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเขียนแผนการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะสมองเสื่อม …
News
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 11คณะกายภาพบำบัด มศว…
News
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับชาติชิงเงินรางวัลรวม 18,000…