News

News
หลักสูตร ป.โท-เอก สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมพบกับ “หลักสูตรปรับปรุงใหม่” ปีการศึกษา 2567เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้…
News
"ต่อยอดความรู้และทักษะในปี 2024 "ด้วยหลักสูตรแรกจากทาง Kinesio Thailandกับการเรียนรู้การใช้งานคิเนซิโอเทปอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกเทคนิค…
News
[ประกาศรับสมัครงาน]คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตรรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด part-time🏢 ปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6…
News
ขอแสดงความยินดีกับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolioคณะกายภาพบำบัด ทั้ง 3 สาขา **…
News
เนื่องในโอกาส "วันครูแห่งชาติ"คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางคลินิกทุกท่าน…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน และ อ.ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์อาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร…
News
รับสมัครนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนทางคลินิกกายภาพบำบัด ณ…
News
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน วิชาเลือกเสรี คณะกายภาพบำบัด (รายวิชา ZPC01, ZPC02, ZPC05)
News
กำหนดการ-การฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
News
ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศวเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก  (…
News
แนะนำสาขาน่าเรียน สาขากิจกรรมบำบัด"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำบัด เพื่อยกระดับบริการสุขภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยไปด้วยกัน"…
News
คณะกายภาพบำบัด มีชุดวิชาเลือกเสรีมาใหม่จ้าาา ZPC 05 จักรวาลฮีลใจ ZPC 051 สำรวจโลกภายในสู่การเติบโตทางความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณที่งดงาม ZPC 052…