News

News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต) "…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 สาขากายภาพบำบัด เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2565 "เรียนปริญญาโท…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนเมษายน 2565
News
[ PT&HP SWU Research ]   คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ…
News
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1756 (จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน)…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมีนาคม 2565
News
[ PT&HP SWU Research ]   คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “นักกายภาพบำบัด" ปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร จำนวน 1 อัตรา…
News
[ คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณบุคลากร ]   ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณบุคลากรและอาจารย์ คณะกายภาพบำบัด มศว ที่พึงกระทำ  
News
[ ขอแสดงความยินดี ] หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ สำหรับวันนี้ขอนำเสนอผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สายธิดา…
News
TCAS65 รอบที่ 2 Quota ประกาศรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota  …