News

News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนสิงหาคม 2565
News
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนพัฒนาความร่วมมือ…
News
[ ขอแสดงความยินดี ]   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกรกฎาคม 2565
News
ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างสถาบัน มศว - มธ. ครั้งที่ 1 โดยสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด…
News
สถิติน่าสนใจ TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบำบัด ติดอันดับTOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง และคณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง…
News
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting หัวข้อ…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม รูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ให้กับคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมิถุนายน 2565
News
ขอเชิญ นักเรียน/นักศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา) เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับชาติ ร่วมรับฟังการบรรยาย…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 สาขากายภาพบำบัด รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 29 มิถุนายน  2565…