การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบประเมิน Mini-BESTest ในผู้สูงอายุเขตชุมชนที่มีปัญหาความเสื่อมของสมองในระยะเริ่มต้น

ชื่อผู้วิจัย
Rumpa Boonsinsukh
Category
Physical Therapy
Topic
การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบประเมิน Mini-BESTest ในผู้สูงอายุเขตชุมชนที่มีปัญหาความเสื่อมของสมองในระยะเริ่มต้น
Year Published
2565