Academic Training/Workshop

Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ “…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Essentials of respiratory physical therapy management in children” ระหว่างวันที่…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children ระหว่างวันที่ 8…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก วันที่ 5 - 9…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “All about aging brain: dementia and movement disorders” ระหว่างวันที่ 6 - 18…
Academic Training/Workshop
โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2…
Academic Training/Workshop
Update! รับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine”…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ:…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด" วันที่…