News

News
[ คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณบุคลากร ]   ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณบุคลากรและอาจารย์ คณะกายภาพบำบัด มศว ที่พึงกระทำ  
News
[ ขอแสดงความยินดี ] หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…
News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ สำหรับวันนี้ขอนำเสนอผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สายธิดา…
News
TCAS65 รอบที่ 2 Quota ประกาศรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota  …
News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 สาขากายภาพบำบัด - ปริญญาโท - ปริญญาเอก   เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้…
News
ประกาศรับสมัครงาน คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด part-time   ปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัด…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกุมภาพันธ์ 2565
News
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์) เปิดให้บริการปกติ เดือนมกราคม 2565 เฉพาะ วันจันทร์ / วันพุธ / วันศุกร์ รอบเช้า 09.00 - 12.30 น. รอบบ่าย 13.00 - 16.…
News
PT&HP SWU Research   คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ…
News
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนธันวาคม 2564
News
PT&HP SWU Research   คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ…
News
รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด part-time ปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล…