หลักสูตร

กายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา โดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัดยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการอบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้าน

Photo

การส่งเสริมสุขภาพ

คณะกายภาพบำบัดได้สร้างหลักสูตรและเปิดรับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพขึ้นในปีพุทธศักราช 2553 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชน

Occupational Therapy

กิจกรรมบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565) ดำเนินการเพื่อสร้างบัณฑิตนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย

-

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

004

1. กายภาพบำบัด

ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

2. การส่งเสริมสุขภาพ

ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

3. กิจกรรมบำบัด

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกายภาพบำบัด